TURIZMUS SZAKIRÁNYÚ MÁSODDIPLOMÁS TOVÁBBKÉPZÉS

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Leendő Hallgatónk !

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 1993-ban indítottunk először posztgraduális képzést. Az eltelt 9 év azt mutatta, hogy hallgatóink /ügyfeleink/ értékelték azt a lehetőséget, amelyet ezek a posztgraduális képzések kínálnak a munkatársak egyéni kompetenciájának fejlesztésében. Több mint ezer hallgató választotta kínálatunk valamelyikét. Ez megerősít bennünket abban, hogy tovább bővítsük, finomítsuk kínálatunkat.

Ennek megfelelően 2002/2003. tanévben az alábbi posztgraduális képzésünket indítjuk:

TURIZMUS SZAKIRÁNYÚ MÁSODDIPLOMÁS TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Programjainkat azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek és végzős hallgatóknak ajánljuk, akik munkájuk magas színvonalú ellátásához szükséges ismeretek fejlődésével lépést akarnak tartani.

Bízunk abban, hogy talál az érdeklődésének megfelelő s a korábbi végzettségét jól kiegészítő oktatási programot, s a következő tanévben hallgatóink sorában üdvözölhetjük.

Sopron, 2002. április


Dr. Dsc. habil Gidai Erzsébet s. k.
a Közgazdaságtudományi Kar dékánja

1. A képzési cél

Olyan szakemberek képzése, akik a gazdaság egyik húzóágazatának sikeres és fenntartható fejlesztéséhez megalapozott elméleti ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a rendkívül összetett turisztikai termék és a piac speciális jellemzőit, valamint a vállalatok és a térségi non-profit szervezetek számára ebből adódó menedzsment és marketing feladatokat, tisztában vannak a turizmus gazdasági, társadalmi és természeti környezetre irányuló hatásaival, és ismereteiket a gyakorlatban is képesek alkalmazni.

2. A képzésben résztvevők köre és a részvétel előfeltétele
A képzésben egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A képzés költségtérítéses, amely félévenként kerül megállapításra a létszám függvényében.

3. Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése
a) Egyetemi szakközgazdász turizmus szakon. (közgazdász alapdiplomával jelentkezőknek)
b) Turisztikai szakértő (nem közgazdász végzettségűek számára).

4. A képzési idő 4 félév

5. A képzés főbb tanulmányi területei
5.1. Közgazdasági-társadalomtudományi, illetve módszertani ismeretek
A turizmus szakirányú továbbképzési szak jellege és az előképzettség típusa és szintje szerint makro- és mikroökonómia, turizmus menedzsment, marketing, vállalkozástan, kommunikáció, protokoll etikett, művelődéstörténet.
5.2. Szakhoz kapcsolódó ismeretek
A turizmus földrajza; turisztikai tervezés, szabályozás; stratégiai menedzsment; térségi menedzsment; pénzügyi menedzsment, üzletpolitikai esettanulmány, EU és a turizmus, turizmusmarketing, választható tárgyak.

6. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák - beszámoló, kollokvium, szigorlat - letételéből, valamint, a diplomadolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.
6.1. Szigorlat
6.1.1. Szak jellegének megfelelő szigorlatok
A turizmus általános elmélete; Turizmus marketing; Kommunikáció, etikett, protokoll

6.1.2. Szakhoz kapcsolódó témakör szigorlata
Kommunikáció, viselkedés és protokoll.
6.2. A diplomadolgozat
A diplomadolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
6.3. A záróvizsga
6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei
A tantervben előírt követelmények teljesítése:
- a megadott sz. gyakorlati jegy megszerzése, vizsgák - beszámoló, kollokvium - letétele,
- a tantervben előírt szakmai gyakorlatok elvégzése,
- két bíráló által elfogadott diplomadolgozat,
- legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
6.3.2. A záróvizsga részei
- megadandó szakmai tárgyakból átfogó (komplex) szóbeli és/vagy írásbeli vizsga,
- a diplomadolgozat megvédése.
6.3.3. A záróvizsga eredménye
A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára - annak egyes részeire is tekintettel - adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

7. A képzés helye
ˇNyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Sopron, és
ˇNyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Budapesti Kihelyezett Konzultációs Központjában

8. Minimális létszám
30 hallgató

9. Az oktatás vezetője és szervezője
Pakainé dr. Kováts Judit, tanszékvezető, egyetemi docens (99/518 388), E-mail: [email protected]

10. A tanulmányi ügyeket koordinálja
Dr. Wilfing János, a Dékáni Hivatal vezetője (99/518 253)

11. A tanulmányi ügyeket intézi és tanulmányi ügyekben további felvilágosítást ad
Horváth Imréné és Traxler Attiláné tanulmányi előadók (99/518 220)

12. Költségtérítés
120. 000,-Ft/félév, amelyet a beiratkozás napjáig kell befizetni

13. A jelentkezés határideje: 2002. június 30.
Jelentkezési lap és befizetési csekk igényelhető személyesen, vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában.
Az eljárási díj összege 3 500,-Ft, mely befizethető átutalással (10033001-00282864-00000000), vagy postai csekken. Mindkét esetben kérjük feltüntetni a közlemény rovatban a 33016-os kódot.

14. A jelentkezés elbírálásának szempontja
A jelentkezők felvételi vizsgát nem tesznek, a pályázókat a jelentkezési anyagok alapján bírálják el.
A felvételről szóló értesítést augusztusban postázzuk, a beiratkozási tájékoztatóval együtt.

Kérje részletes tájékoztatónkat: [email protected]

további hírek

2002-05-14 17:50:24